GS1 Thailand e-Learning Site

Online Training หลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 – More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Advanced Training – Certificate Program)

เวลาจัดอบรม
9.00 – 12.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

ลดพิเศษ 20% ทั้งสมาชิกใหม่ สมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป

1. สมาชิกใหม่ สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมได้ฟรี ครั้ง / 2 ท่าน / บริษัท ภายใน ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ *ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะรับใบประกาศนียบัตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาท่านละ 500 บาท เหลือท่านละ 400 บาท (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

2. สมาชิกสถาบันฯ เกิน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการอบรม จากราคาท่านละ 1,000 บาท เหลือท่านละ 800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

3. บุคคลทั่วไป จากราคาท่านละ 1,500 บาท เหลือท่านละ 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

หมายเหตุ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งตาม พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย  ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

รายละเอียดของหลักสูตร

วัตถุประสงค์:

1. รู้จักระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
2. รู้จักและเข้าใจโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1-128 รวมถึง Application Identifiers (AIs)
3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการขนส่ง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพือการสืบย้อนกลับและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร

1. ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)
2. Capture: GS1-128
3. Application Identifiers (AI)
4. GS1 Solutions
5. การประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เหมาะสำหรับคนที่ผ่านหลักสูตร “มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น  (Basic Training – Certificate Program)” เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *