kornkamonp

Online Training หลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 – More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Advanced Training – Certificate Program)

เวลาจัดอบรม9.00 – 12.00 น. อัตราค่าลงทะเบียนอบรม ลดพิเศษ 20% ทั้งสมาชิกใหม่ สมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป 1. สมาชิกใหม่ สามารถใช้สิทธิ์เข้าอบรมได้ฟรี 1 ครั้ง / 2 ท่าน / บริษัท ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกสถาบันฯ โดยผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันฯ *ทั้งนี้หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะรับใบประกาศนียบัตรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาท่านละ 500 บาท เหลือท่านละ 400 บาท (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว) 2. สมาชิกสถาบันฯ เกิน 1 ปี มีค่าใช้จ่ายในการอบรม จากราคาท่านละ 1,000 บาท เหลือท่านละ 800 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว) 3. บุคคลทั่วไป จากราคาท่านละ 1,500 บาท เหลือท่านละ 1,200 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร (ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว) หมายเหตุ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งตาม…