Online Training หลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 – More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Advanced Training – Certificate Program)

GS1THTraining
Online Training หลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 - More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Advanced Training - Certificate Program)
Free
  • 4 students
  • 7 lessons
  • 0 quizzes
  • 8 hour duration
4 students

Online Training หลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 – More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Advanced Training – Certificate Program)

วัตถุประสงค์

1. รู้จักระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

2. รู้จักและเข้าใจโครงสร้างและลักษณะเฉพาะของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1-128 รวมถึง Application Identifiers (AI)

3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการขนส่ง โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพือการสืบย้อนกลับและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร:

1. ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

2. Capture: GS1-128

3. Application Identifiers (AI)

4. GS1 Solutions

5. การประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เหมาะสำหรับคนที่ผ่านหลักสูตร “มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น  (Basic Training – Certificate Program)” เรียบร้อยแล้ว

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Free