หลักสูตรออนไลน์เทคโนโลยีบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม

amonpani
Online Training หลักสูตรมากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น
Free
  • 15 lessons
  • 8 quizzes
  • 3 hour duration

Online Training หลักสูตรเทคโนโลยีบาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม The Implementation of GS1 Standards and Technologies into Data Management of Supply Chain and Industries (GS1 Fundamentals Certificate Training Course)

แนะนำวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวิทยากร

เนื้อหาหลักสูตร :

1. องค์กร GS1 และสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

2. ระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards)

3. ระบบ EPC/ RFID

4. เทคโนโลยี 2D Barcode

5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดแบบ 1D ,2D และระบบเทคโนโลยี RFID

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจบหลักสูตร :

1. ท่านต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน

2. ท่านต้องเรียน ครบทุกบทเรียน และทำ แบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

3. ให้ได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่า 70% ทางสถาบันฯ จะถือว่าท่านเรียนจบหลักสูตรและสามารถขอรับประกาศนียบัตรได้

4. ท่านจะต้องเรียน ให้จบภายในระยะเวลาที่ระบบเปิดให้เข้าเรียนเท่านั้น (ภายใน – วันนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเรียน) หากเกินกำหนดระบบจะปิดการให้บริการในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งถือว่าผู้เรียนเรียนไม่จบ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

5. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขยายเวลาการเปิด-ปิดระบบ Online-Training กับผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานในทุกกรณี

My Skill
Web Designer 50%
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0